Algemene voorwaarden Handel & Verhuur J&G

Artikel 1 Definities

Verhuurder : Handel & Verhuur J&G Nederland gevestigd te 7691 CB Bergentheim, Kanaalweg west 90;
Huurder : iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder;
Overeenkomst : de mondelinge / schriftelijke bevestiging door verhuurder van een bestelling, dan wel de aanvaarding door huurder van de niet herroepen offerte van de verhuurder, dan wel bij gebreke daarvan de factuur of leveringsbon.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte of aanbieding van verhuurder en op iedere overeenkomst tussen verhuurder en huurder, behoudens en voor zover door verhuurder schriftelijk van deze voorwaarden is afgeweken, met uitsluiting van door huurder gehanteerde algemene voorwaarden.

Artikel 3 Offertes

De door verhuurder uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij verhuurder uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bepaald. Verhuurder is gerechtigd een vrijblijvende offerte te herroepen binnen 3 werkdagen na aanvaarding van deze offerte door huurder. In dat geval komt tussen partijen geen overeenkomst tot stand.

Artikel 4 Huurprijs

4.1 Leger- en partytenten en accessoires: alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, inclusief BTW, exclusief transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per stuk gehuurd goed en geldt voor de tevoren overeengekomen huurperiode.

4.2 Voor het bezorgen en/of afhalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht, vastgesteld door de kilometerafstand tussen verhuurder en de plaats van bestemming vermenigvuldigd met de geldende kilometervergoeding.

Artikel 5 Betaling, verzuim en annulering

5.1 Betaling dient contant of per bankapp te geschieden bij het ter beschikking stellen van de huurmaterialen. Betaling van de bijkomende kosten op grond van het vuil, beschadigd, niet of te laat afleveren van de gehuurde materialen, waaronder emballage, dient contant te geschieden bij het retourneren van de gehuurde materialen, voor zover de op grond van artikel 7 te betalen borgsom niet toereikend is. Ontvangt de huurder een factuur voor bovengenoemde kosten, dan kan betaling per bank geschieden.

5.2 De beslissing om per bank te laten betalen is voorbehouden aan de verhuurder. In dat geval dient betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

5.3 Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surséance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van huurder onmiddellijk opeisbaar.

5.4 Zodra de huurder in verzuim is, is hij een rente verschuldigd van 1,5% per maand, of gedeelte daarvan. Alle kosten van verhuurder ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte komen vanaf dat moment voor rekening van de huurder. In dat geval is de huurder een vergoeding verschuldigd van 10% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 125,00). Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

5.5 Door de huurder gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan. Alle betalingen door huurder dienen te geschieden zonder enig recht op opschorting, korting of verrekening.

5.6 Indien de huurder 15 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 25% van de huurprijs. Annuleert de huurder tussen 15 en 10 werkdagen voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringskosten 40% van de huurprijs. Annuleert de huurder 9 werkdagen of korter voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen, dan bedragen de annuleringkosten 75% van de huurprijs. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

Artikel 6 Uitvoering

6.1 Bij uitvoering van de overeenkomst is verhuurder gerechtigd tot ter beschikkingstelling van geringe afwijkende of soortgelijke huurmaterialen, zonder dat dit grond voor ontbinding van de overeenkomst oplevert.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de huurder de huurmaterialen op het afleveradres van verhuurder af te halen. Legitimatie dient te geschieden met een geldig legitimatiebewijs. Het retourneren van de huurmaterialen moet gebeuren op de overeengekomen dag.

6.3 Indien is overeengekomen dat de verhuurder de huurmaterialen bezorgd dan zullen deze worden afgeleverd op de door de huurder opgegeven plaats van bestemming op de werkplek. Onder werkplek wordt verstaan, de plaats waar de terbeschikkingstelling dient te gebeuren, deze plaats moet direct bereikbaar zijn voor de vrachtwagens van verhuurder, dan wel een laad- of lospunt. Voor de terbeschikkingstelling op een andere plaats dan de werkplek kan een toeslag in rekening worden gebracht.

6.4 De huurder is verplicht de gehuurde zaken overeenkomstig de bedieningsvoorschriften, die aan de huurder bij de aflevering van de goederen zijn overhandigd, te behandelen.

6.5 De huurder mag geen veranderingen aan de gehuurde zaken aanbrengen.

6.6 De gehuurde zaken mogen niet worden onderverhuurd of ter beschikking worden gesteld aan derden, zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.

6.7 In de leger- en partytenten is het gebruik van barbecues, bak- en braadapparatuur niet toegestaan.

6.8 Er mogen geen afgevende materialen (zoals crepepapier), tape of plakmateriaal op het tentzeil bevestigd worden.

Artikel 7 Borg

Huurder is aan verhuurder een borg verschuldigd, welke door de verhuurder wordt vastgesteld. De borg wordt verrekend met de kosten die voortvloeien uit de verplichtingen van artikel 5.1, 6.3 en 10.3 van deze algemene voorwaarden. De borg minus eventuele te verrekenen kosten wordt binnen 15 werkdagen na inleveren huurmaterialen terug betaald.

Artikel 8 Verzekeringen

8.1 De leger- en partytenten van 4x6m, 4x8m en 4x10m en accessoires zijn tijdens bezit van huurder niet verzekerd, huurder dient hier zelf zorg voor te dragen. Transport-, brand- en stormschade, in de meest ruime zin des woords, komen ook voor rekening van huurder.

Artikel 9 Reklames

9.1 De door verhuurder ter beschikking gestelde huurmaterialen worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.2 De huurder dient op het moment van ter beschikkingstelling van de huurmaterialen te onderzoeken of de zaken beantwoorden aan de overeenkomst en dient eventuele gebreken onmiddellijk, althans binnen 3 uur na in ontvangstneming, gespecificeerd schriftelijk aan verhuurder te berichten. Vanaf het moment van in gebruik nemen van de huurmaterialen vervalt het recht tot reclameren.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1 Gedurende de huurtijd is alle risico van het gehuurde voor huurder. Verhuurder zal in geen geval voor enig zichtbaar of onzichtbaar, verborgen of niet verborgen gebrek aansprakelijk kunnen worden gesteld. Voorts is verhuurder nimmer aansprakelijk voor enige door huurder geleden vervolgschade ingeval van gebreken aan het gehuurde. De verhuurder is slechts aansprakelijk voor directe schade die is veroorzaakt door haar opzet of grove schuld. Ieder aansprakelijkheid van de verhuurder is beperkt tot de netto factuurprijs.

10.2 Schade in welke vorm dan ook ontstaan aan/in de grond door het verankeren van gehuurde tenten en/of accessoires aan de werkplek zijn voor rekening van de huurder.

10.3 Vanaf het moment van terbeschikkingstelling van de huurmaterialen waaronder emballage is de huurder volledig aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen door welke oorzaak dan ook en is zij gehouden alle hieruit voortvloeiende schade aan de verhuurder te vergoeden. De schade wordt door telling bij aankomst in het magazijn van verhuurder door verhuurder vastgesteld. De telling door de verhuurder is voor partijen bindend.

10.4 Indien bij ter beschikking stelling op verzoek van huurder de huurmaterialen op een andere plek dan de werkplek ter beschikking moeten worden gesteld, komt alle schade die ontstaat naar aanleiding van de uitvoering van dit verzoek voor rekening en risico van huurder.

Artikel 11

11.1 Verhuurder is niet aansprakelijk voor enig letsel van welke aard ook, door welke toeval of ongeval dan ook, aangebracht door de gebruikers / huurders of genodigden voor, tijdens of na de overeenkomst.

Artikel 12 Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan verhuurder zijn toe te rekenen. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: stormachtig weer, vertragingen, geen of onvolledige aflevering door huurders van verhuurder, niet voorziene stagnatie bij toeleveranciers of andere derden, stakingen, algemene vervoersproblemen en het niet kunnen verkrijgen van voor de nakoming van verhuurder van de overeenkomst benodigde zaken of diensten.

12.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van verhuurder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 24 uur zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval enige verplichting tot schadevergoeding bestaat of ontstaat.

12.3 Indien verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds ter beschikking gestelde, dan wel het gedeelte dat ter beschikking kan worden gesteld afzonderlijk in rekening te brengen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 13 Ontbinding

Verhuurder heeft het recht de overeenkomst met huurder onmiddellijk, zonder in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden indien:
– huurder niet aan zijn opeisbare verplichtingen jegens verhuurder voldoet;
– na sluiting van de overeenkomst aan verhuurder ter kennis gekomen omstandigheden verhuurder goede grond geven te vrezen dat huurder niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

Artikel 14 Geschilbeslechting en Rechtskeuze

Elk geschil tussen verhuurder en huurder zal, in geval de Rechtbank bevoegd is, in eerste instantie worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Assen.
Op elke overeenkomst tussen verhuurder en huurder is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het is niet toegestaan om afbeeldingen of teksten van www.verhuur-tenten.nl te gebruiken zonder toestemming van Handel & Verhuur J&G. Bij overtreding hiervan zullen wij gerechtelijke stappen ondernemen.

X